Tạp chí Việt Nam Hội Nhập: Hành trình hội nhập và phát triển

Tạp chí Việt Nam hội nhập đóng vai trò là cơ quan báo chí thông tin đối ngoại trong lĩnh vực chính sách pháp luật và quản lý bằng các phương tiện truyền thông và tạo nền tảng cho việc thúc đẩy hội nhập của Việt Nam với thế giới. Nhiều năm qua, với tầm nhìn đưa Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế, tạp chí đã và đang thúc đẩy quá trình hội nhập bằng chính sách cải cách và đổi mới, pháp luật nghiêm minh và khoa học quản lý phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Video khác