Tạp chí Việt Nam Hội Nhập - Lan toả hình ảnh một Việt Nam phát triển trong hội nhập quốc tế

Việt Nam Hội Nhập là cơ quan báo chí thông tin đối ngoại về chính sách, pháp luật và quản lý với ý nghĩa: Việt Nam hội nhập với quốc tế trước hết phải bằng chính sách cải cách và đổi mới - Pháp luật nghiêm minh và Khoa học quản lý phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
BBT Tạp chí Việt Nam Hội Nhập

Video khác