Trung ương thảo luận về việc xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ mới

Hội nghị Trung ương 8 thảo luận tại tổ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Cổng TTĐT Chính Phủ

Video khác