Xây dựng một cơ quan báo chí khoa học: Hội nhập và lan tỏa

Trong thời gian tới, tạp chí Việt Nam Hội nhập tiếp tục quan tâm phát triển Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh với vai trò là Văn phòng đại diện tại trung tâm báo chí lớn của cả nước, đặc biệt là nơi tập trung các cơ sở giáo dục đào tạo, Viện Nghiên cứu uy tín, các doanh nghiệp lớn nhằm thu hút sự cộng tác của các nhà khoa học, nghiên cứu trong đăng tải các nghiên cứu, công bố các công trình khoa học gắn với chính sách, pháp luật và quản lý; sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân...