04/03/2024 lúc 06:00 (GMT+7)
Breaking News

Sửa quy định về sử dụng phí bảo đảm an toàn hàng hải

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2019/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung "Điều 3. Dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được thực hiện theo quy định tại Thông tư này bao gồm vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (gồm cả báo hiệu chướng ngại vật; kiểm tra thường xuyên đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải).

Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải là đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải công cộng; bảo trì hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS); khảo sát định kỳ phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với khu chuyển tải, khu neo đậu, khu tránh, trú bão trong vùng nước cảng biển được giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải thuộc Bộ GTVT quản lý....

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa quy định về sử dụng phí bảo đảm an toàn hàng hải

 

Cùng đó, nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng để đảm bảo chuẩn tắc thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm công tác nạo vét đầu tư xây dựng mới luồng hàng hải); nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Nguồn kinh phí chi cung ứng dịch vụ công bảo đảm an toàn hàng hải sẽ căn cứ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được bố trí từ ngân sách trung ương hàng năm.

Dự thảo Thông tư mới đã bổ sung về nội dung chi từ nguồn ngân sách trung ương gồm: Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.

Thanh toán phần kinh phí chênh lệch (nếu có) cho doanh nghiệp trong trường hợp kinh phí bảo trì luồng hàng hải lớn hơn giá trị sản phẩm tận thu với hình thức bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm quy định tại Điều 11 Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung này không áp dụng với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 5 Điều 9 Nghị định số 43/2018/NĐ-CP.

Các khoản chi phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải; quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải quản lý, gồm: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Ngoài ra, còn có ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp, bảo trì, cập nhật cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; lập, điều chỉnh quy trình và định mức quản lý, khai thác, bảo trì đối với công trình hàng hải được đầu tư bằng ngân sách nhà nước đã đưa vào khai thác, sử dụng; quan trắc, kiểm định, đánh giá an toàn công trình hàng hải; chi phí bảo vệ, mua bảo hiểm tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải sẽ giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải quản lý.

Cục Hàng hải lập dự toán chi ngân sách nhà nước nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải. Ảnh minh hoạ

Cũng theo dự thảo mới, việc lập, phân bổ và giao dự toán chi từ nguồn ngân sách trung ương để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải cũng có sửa đổi.

Cụ thể, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập nhu cầu kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải gửi Cục Hàng hải VN.

Trên cơ sở đề xuất, Cục Hàng hải VN lập dự toán chi ngân sách trung ương để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải năm tiếp theo gửi Bộ GTVT trước ngày 15 tháng 7 hàng năm. Bộ GTVT xem xét, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Trong việc phân bổ và giao dự toán, trước ngày 31/12, Bộ GTVT thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách trung ương để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải cho Cục Hàng hải VN, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi Cục Hàng hải Việt Nam mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

Bổ sung thêm việc lập, phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải cho nhiệm vụ nạo vét duy tu đột xuất luồng hàng hải công cộng.

Trong đó, trường hợp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm, Cục Hàng hải VN trình Bộ GTVT giao dự toán chi ngân sách nhà nước nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.

Bộ GTVT thực hiện điều chỉnh dự toán chi cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, bố trí kinh phí cho nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải từ nguồn dư của các nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải khác.

Trường hợp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm sau, Cục Hàng hải VN lập dự toán chi ngân sách nhà nước nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải năm tiếp theo gửi Bộ GTVT trước ngày 15/7 hàng năm.

Bộ GTVT xem xét, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Trước ngày 31/12, Bộ GTVT thực hiện phân bổ và giao dự toán chi cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải cho Cục Hàng hải VN, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để phối hợp thực hiện.

Nguyễn Lâm