29/05/2024 lúc 12:30 (GMT+7)
Breaking News

Bộ GTVT đề xuất tiêu chí phân loại cảng biển

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển nhằm quy định tiêu chí đánh giá, phân loại cảng biển phù hợp với quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển nhằm quy định tiêu chí đánh giá, phân loại cảng biển phù hợp với quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Ảnh minh họa

Theo đó, các cảng biển tại Việt Nam được đánh giá dựa trên các tiêu chí phân loại bao gồm: Tiêu chí về chức năng của cảng biển, tiêu chí về quy mô của cảng biển.

Cụ thể, tiêu chí về chức năng của cảng biển (tối đa 50 điểm) được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

1. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế, tối đa 50 điểm.

2. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng, tối đa 40 điểm.

3. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tối đa 30 điểm.

4. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tối đa 20 điểm.

Tiêu chí về quy mô của cảng biển (tối đa 50 điểm) được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

1. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển, tối đa 25 điểm.

2. Cỡ tàu lớn nhất có thể tiếp nhận tại cảng biển, tối đa 25 điểm.

Dự thảo nêu rõ, việc đánh giá phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100.

Dựa theo điểm đánh giá, cảng biển sẽ được đánh giá và phân thành 4 loại:

1. Cảng biển đặc biệt: đạt trên 90 điểm.

2. Cảng biển loại I: đạt trên 70 điểm đến 90 điểm.

3. Cảng biển loại II: đạt từ 50 điểm đến 70 điểm.

4. Cảng biển loại III: dưới 50 điểm.