20/06/2024 lúc 02:39 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Người dân không phải xuất trình giấy tờ đã số hóa khi giải quyết TTHC

Ban chỉ đạo 06 TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa.

Ảnh minh họa (Internet)

Trong đề án TP. Hà Nội đã nêu rõ, thời gian còn lại năm 2023 sẽ đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp. Có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp ứng dụng thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền…

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện tích hợp, khai thác tài liệu điện tử giữa kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. TP. Hà Nội bảo đảm hạ tầng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để tổ chức, cá nhân có thể khai thác tài liệu đã tích hợp, cung cấp trên kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia thông suốt, liên tục.

Công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các hình thức công khai theo quy định. Thực hiện nghiêm công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Qua đó, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử (thanh toán hóa đơn, chi trả lương hưu, chi trả trợ cấp cho đối tượng an sinh xã hội,….).