22/05/2024 lúc 19:38 (GMT+7)
Breaking News

Thực hiện thủ tục hành chính với tài khoản định danh điện tử VNeID

Trước ngày 1/7/2024, tại Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

Ảnh minh họa: TL

Việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhưng bên cạnh đó còn không ít những vướng mắc, theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là ở cơ sở vẫn còn tình trạng tiêu cực, phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định; một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn phức tạp, không đơn giản, thuận lợi…

Do đó tại Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số nhiệm vụ sau:

  1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịp thời, phù hợp các giải pháp kỹ thuật, hạ tầng và hướng dẫn thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử trước ngày 01/7/ 2024. Đồng thời phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công bảo đảm cắt giảm các giấy tờ như: giấy CMND hoặc CCCD, quan hệ nhân thân, giấy tờ chứng minh cư trú,...
  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Văn phòng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, hoàn thành trước ngày 15/12/2023 việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử do các Bộ, ngành xây dựng, triển khai thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 42/2022/NĐ-CP, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.
  3. Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện, hoàn thành trong tháng 12 năm 2023; hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số từ xa với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trước ngày 15/12/2023…
  4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, quy định ưu tiên cho nội dung chi, mức chi cho số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, hoàn thành trước ngày 01/4/2024. Tập trung kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu của 100% TTHC đang thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia tạo thuận lợi cho tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa; kiểm soát chặt chẽ thu thuế, chống thất thu thuế, hoàn thuế trên môi trường số, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.
  5. Đối với Văn phòng Chính phủ thực hiện nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kiên quyết tạm dừng cung cấp để Bộ, ngành, địa phương kịp thời nâng cấp, hiện đại hóa ngay đối với dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng…