24/07/2024 lúc 03:02 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 9/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", các chuyên đề hàng năm. Tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Muốn vậy, phải tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo Bác cho thật phong phú, sinh động, hấp dẫn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất thiết thân, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời với các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với nhiều cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường; chúng ta càng phải giữ vững bản chất cách mạng và tính tiền phong, gương mẫu của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: Muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương - đây là vấn đề quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”; “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, có đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Bác cũng chỉ rõ: “Nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Một là, đối với mình là không được tự cao, tự đại, tự mãn; hai là, đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng, phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết; Ba là, đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Vì vậy, trong thực hiện, các cấp ủy đảng cần chủ động, sáng tạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự có hiệu quả và thiết thực, tránh hình thức; chú trọng việc “nêu gương” để trở thành hành động tự giác, thường xuyên ở mỗi cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập đi đôi với làm theo, bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, không hình thức. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phát động và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 – 2025. Hướng dẫn cụ thể nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng các nội dung, giải pháp khả thi để thực hiện; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xem đây là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chuyên đề toàn khóa và hằng năm, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt. Người căn dặn: "Người tốt việc tốt như hoa nở mùa Xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng" và "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới". Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Đối với các tập thể, cá nhân điển hình được vinh danh hôm nay cần nhận thức sâu sắc rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là niềm vinh dự, niềm tự hào, song cũng là nhiệm vụ hằng ngày của mỗi chúng ta. Tôi đề nghị các tập thể, cá nhân điển hình không được chủ quan, thoả mãn, bằng lòng, mà phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh