17/04/2024 lúc 04:16 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Bình triển khai Đề án 06 nòng cốt trong thúc đẩy chuyển đổi số

Trong 2 năm thực hiện triển khai Đề án 06 của Chính phủ tỉnh Ninh Bình đã quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện xây dựng, hoàn thiện dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử...

 Đến nay, các mục tiêu Đề án 06 cơ bản đã đạt được, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số, chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin… phục vụ công tác quản lý Nhà nước và giao dịch của các tổ chức, cá nhân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Một trong nét nổi bật trong việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chính là công tác tuyên truyền với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trọng tâm, cùng nhiều hình thức đa dạng đã mang lại hiệu quả tích cực, cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, định danh điện tử, ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID

Điển hình, tại huyện Yên Khánh đã tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng bằng việc triển khai các hoạt động tại địa bàn các xã, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử, tạo lập và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, VneID, VssID, thanh toán điện tử, chữ ký số, dịch vụ mobile money... Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các xã, trị trấn, phấn đấu trong năm 2024, 19/19 xã, thị trấn huyện Yên Khánh thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm, tỉnh Ninh Bình đã xác định 100 nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện (năm 2022 là 27 nhiệm vụ và năm 2023 là 73 nhiệm vụ). UBND tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án 06 (đã ban hành 125 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ); đơn giản thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi của công dân, tiết kiệm chi phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tăng tính chính xác; cung cấp dịch vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tăng cao so với năm 2021 khi chưa triển khai thực hiện Đề án 06.

Đóng vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06, cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 (Công an tỉnh) đã phát huy vai trò tham mưu, việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để tạo "công cụ, phương tiện" cho người dân, doanh nghiệp tham gia Đề án 06, lực lượng Công an đảm bảo duy trì, cập nhật, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống"; đến ngày 25/5/2023 tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành cấp 100% thẻ CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (là 1 trong 5 tỉnh hoàn thành sớm nhất toàn quốc); đẩy mạnh thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

 Từ dữ liệu nền tảng này đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phân tích dữ liệu phục vụ hoạch định các chính sách trong công tác chỉ đạo, điều hành cho địa phương.

Thời gian vừa qua, các dịch vụ công triển khai đã tạo thuận lợi cho công dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tạo được niềm tin và hưởng ứng từ nhân dân. Đối với việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, đến nay thành phố Ninh Bình đã tái cấu trúc, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 15/15 dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có nhiều dịch vụ công trực tuyến thiết thực được người dân đón nhận như đăng ký, cấp biển số xe, các thủ tục về cư trú...

Về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích, đã cấp 100% thẻ căn cước cổng dân từ đủ 14 tuổi trở lên, tổ chức thu nhận và kích hoạt thành công 85.619 tài khoản định danh điện tử, đạt 77,4%, thành phố Ninh Bình đứng thứ 2 toàn tỉnh. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đề án; khai thác tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thông qua quét mã QR đã tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính...

Việc triển khai các nhóm triển khai phục vụ, phát triển công dân số theo Đề án 06 được đẩy mạnh. Số công dân có tài khoản định danh điện tử tăng nhanh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản định danh điện tử, nhất là đối với học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT quốc gia, đối tượng chính sách. Các nhiệm vụ đồng bộ dữ liệu giữa BHYT và CCCD để phục vụ việc  khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD đang được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Đã có 190/190 cơ sở khám chữa bệnh trang bị máy móc, thiết bị để người dân sử dụng CCCD thẻ chíp khám chữa bệnh; tích hợp giấy tờ, Giấy phép lái xe, BHYT vào tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt trên 531 nghìn tài khoản định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao là trên 118%...

Từ kết quả đã đạt được sau 2 năm thực hiện Đề án 06, qua đó là nền tảng cốt lõi góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và là động lực thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo đúng lộ trình đã đề ra.

PV