25/05/2022 lúc 16:19 (GMT+7)
Breaking News

Hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi hiệp định TFA

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) theo các dấu mốc cam kết nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các thành viên.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) theo các dấu mốc cam kết nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các thành viên.

Hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi hiệp định TFA

Hiệp định TFA  hướng đến xúc tiến việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa đang vận chuyển, đề ra các biện pháp hợp tác hiệu quả giữa hải quan và các cơ quan liên quan khác về tạo thuận lợi thương mại và các vấn đề tuân thủ hải quan. Hiệp định này có hiệu lực từ năm 2017.

Theo kết quả rà soát từ báo cáo do các thành viên đệ trình, tỷ lệ cam kết thực hiện TFA hiện nay là 70,5%.

Cũng theo các báo cáo, 5 biện pháp có tỷ lệ thực hiện cam kết cao nhất là: kiểm tra trước khi vận chuyển; vận chuyển hàng hóa; giam giữ; sử dụng môi giới hải quan; và tạm thời tiếp nhận hàng hóa. 5 biện pháp có tỷ lệ cam kết thực hiện thấp nhất là: quản lý rủi ro; hợp tác cơ quan biên giới; quy trình thử nghiệm; người điều hành được ủy quyền; và một cửa.

Dựa trên các cuộc thảo luận trong quá trình xem xét, Ban Thư ký của WTO liệt kê các khuyến nghị của mình cho các công việc tiếp theo, bao gồm khuyến khích hợp tác nhiều hơn giữa các nhà tài trợ và đối tác để hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực, tăng cường giám sát tiến trình thực hiện và đưa ra các báo cáo về các thực tiễn tốt nhất cho các cơ quan chức năng mỗi quốc gia.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập