21/06/2024 lúc 12:42 (GMT+7)
Breaking News

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh: 5 giải pháp để xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Theo nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hải Ninh đã có những chỉ đạo như sau: Trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc triển khai các công việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội như thường lệ, tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa. Vậy chúng ta cần làm gì trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra 5 giải pháp để xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Trước hết, tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch cụ thể. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/2/2022 thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đến cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 6524/KH-UBND ngày 15/7/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội.

Thứ hai, đối với các nội dung quy định tại Nghị quyết 55 của Quốc hội, tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành để cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các nội dung trong nghị quyết. Riêng các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh, tỉnh đã có kế hoạch triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trước khi Nghị quyết 55 của Quốc hội có hiệu lực vào ngày 1/8.

Thứ ba, tỉnh Khánh Hòa sẽ quyết tâm đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo của cấp ủy, lề lối làm việc, cách thức điều hành của chính quyền các cấp để triển khai nhanh chóng và thực sự có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, nhất là khi Nghị quyết số 55 của Quốc hội chỉ có hiệu lực trong 5 năm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2022. Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng công tác cán bộ, từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến điều động, bố trí nhân sự để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư, cần xác định rằng việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 55 của Quốc hội không chỉ có ý nghĩa cho riêng tỉnh Khánh Hòa mà trên cơ sở thí điểm lần này, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để báo cáo Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu, mở rộng phạm vi áp dụng cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, từ thực tiễn tổ chức thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách thức hành động, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 “phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”. Đây cũng là “nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cả nước” theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 09.

Cuối cùng, điều quan trọng là sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chúng ta phải ý thức được thời cơ lớn nhưng thách thức nhiều khi tỉnh Khánh Hòa được Trung ương quan tâm đặc biệt; cần không ngừng nỗ lực, học hỏi, cầu thị, có khát vọng vươn lên, xác định rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân để đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 55 của Quốc hội, đáp ứng sự tin tưởng của Trung ương và mong đợi của nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Dẫn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

...