04/02/2023 lúc 10:35 (GMT+7)
Breaking News

Yêu cầu các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản số 2581/UBCK-GSĐC yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Yêu cầu các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Theo đó, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu:

Các công ty đại chúng, CTCK, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Thông tư số 122/2020/TT-BTC, báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, và các quy định có liên quan.

UBCKNN khẳng định, cơ quan này và các Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập