Khai mạc Cup Việt Nam Hội nhập Vì sức khỏe cộng đồng lần II-2022

Khai mạc Cup Việt Nam Hội nhập Vì sức khỏe cộng đồng lần II-2022