Hà Nam: Điểm đến ấn tượng của các nhà đầu tư

Trong những năm qua, nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn và quyết tâm của các cấp, các ngành, Hà Nam đã lọt top các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trên đà phát triển, tỉnh Hà Nam đang tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.