02/06/2023 lúc 15:59 (GMT+7)
Breaking News

Vì sao HoSE duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAGL Agrico (HNG)?

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HNG năm 2021 âm 1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi nhận âm 3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Ngày 30/03/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Trước đó, ngày 9/3/2020, HOSE đã ra Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do: Công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là âm 2.312,96 tỷ đồng.

SGDCK TP.HCM tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty. 

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của HNG giảm 43% so với đầu năm, chỉ còn ghi nhận hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty đã sụt giảm hơn 54% trong năm. Các khoản mục chính yếu như khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định lần lượt giảm mạnh ở mức 70%, 30% và 40%

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty cũng giảm mạnh 49%, còn hơn 8.000 tỷ đồng, chủ yếu do tổng nợ vay giảm một khoản tương ứng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của HNG đạt 5.864,4 tỉ đồng, giảm hơn 5.538 tỉ đồng so với đầu năm và chiếm 41,8% tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là vay ngân hàng với 3.272,4 tỉ đồng và vay dài hạn các doanh nghiệp hơn 2.550 tỉ đồng.

Về dòng tiền, HNG đã ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 âm tới 1.148 tỷ đồng. 

Từ đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp đăng ký bán 73,5 triệu cổ phiếu HNG với mục đích là ngân hàng bán để thu hồi nợ. Động thái thoái vốn dồn dập của HAGL tại HNG diễn ra trong bối cảnh đặt mục tiêu trọng tâm năm 2022 là tăng cường các biện pháp cơ cấu tài chính, giảm số dư nợ ngân hàng phải trả xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Thanh Bút