19/06/2024 lúc 12:06 (GMT+7)
Breaking News

Thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh hội nhập hiện nay

Mới đây, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh hội nhập hiện nay”, góp phần đáp ứng nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Sự kiện có sự tham dự của Bà Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ThS Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; TS. Nguyễn Hồng Sơn - Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ban Tôn giáo, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Bùi Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, Viện Hàn Lâm khoa hoc; TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung, Uỷ ban Dân tộc; PGS.TS. Trần Đăng Sinh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS. Nguyễn Mạnh Cường – Viện Nghiên cứu tôn giáo; TS. La Đức Đại – Viện Nghiên cứu, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Nguyễn Thị Quế Hương - Viện Nghiên cứu tôn giáo; TS. Lê Tâm Đắc – Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Văn Dũng – Viện Nghiên cứu Tôn giáo; Ông Phạm Hải Tâm – Trường Bồi dưỡng Cán bộ thông tin và truyền thông; PGS.TS. Vũ Thị Loan – Học viện Chính sách và Phát triển; TS. Mai Diệu Anh – Học viện An ninh nhân dân; ThS. Mai Thùy Anh – Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội nhân văn; ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan – Viện Nghiên cứu tôn giáo; ThS. Lường Thị Pó – Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật,…

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chỉ đạo chương trình Hội thảo.

Tham dự và chỉ đạo chương trình Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội thảo; TS. Lê Thị Vân Anh – Trưởng khoa Khoa học chính trị - đồng chủ trì Hội thảo, các thầy cô là trưởng, phó các đơn vị trong Trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên khoa Khoa học chính trị đến dự.

Trong Báo cáo đề dẫn Hội thảo đã khẳng định: “Thời đại hiện nay, tôn giáo vừa là ý thức xã hội, vừa là tồn tại xã hội. Ở Việt Nam, các tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc, những giá trị của tôn giáo có ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Thấy được vai trò to lớn đó, Đảng và nhà nước ta đã và đang ngày càng hoàn thiện và đặc biệt là hiện thực hóa đường lối, chính sách, pháp luật về tôn giáo vào thực tiễn đời sống”. Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo quản lý trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành Công tác tôn giáo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Lê Thị Vân Anh, Trưởng khoa Khoa học chính trị - Chủ trì Hội thảo

Phát biểu và khai mạc chương trình Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công tác tôn giáo ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc. Theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng về thực hiện Công tác tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Hội thảo tập trung phân tích những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực Công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến việc tập trung khai thác nhiều góc nhìn đa chiều về:

• Những vấn đề lý luận về chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

• Thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

• Khuyến nghị, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thời gian tới.

Bà Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đến dự và phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn đã thảo luận, bàn luận về các quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và Công tác tôn giáo; Đánh giá quá trình tổ chức và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; Những biến đổi của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới trong thời gian vừa qua và dự báo xu hướng vận động trong thời gian tới; Đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

Các đại biểu đến dự, trình bày tham luận và phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên, nghiên cứu viên ở các Trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu có chuyên môn sâu về đào tạo Công tác tôn giáo. Với có 6 tham luận của các chuyên gia Tôn giáo được trình bày trực tiếp tại Hội thảo như: “Chính sách về phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: kết quả và những vấn đề đặt ra” của TS. Nguyễn Thị Kim Thoa - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; “Thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay” của TS. Mai Diệu Anh – Học viên An ninh nhân dân; “Những giá trị của văn hóa truyền thống trong đó có tín ngường thờ Thần của người dân vùng đồng bằng Bắc bộ” của PGS.TS. Trần Đăng Sinh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; “Vấn đề ly khai tự trị liên quan đến tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay” TS. Lê Tâm Đắc – Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; “Những chuyển biến trong chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua” của TS. Nguyễn Thị Quế Hương – Viện Nghiên cứu Tôn giáo; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới” của TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy ban TW MTTQVN. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết của các tác giả trong và ngoài trường được gửi đến và được Ban Biên tập lựa chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

ThS. Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo còn được lắng nghe tham luận, các ý kiến thảo luận góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Khẳng định trong Hội thảo về vấn đề nghiên cứu thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh hội nhập hiện nay là hết sức cần thiết. Những luận điểm đóng góp trong Hội thảo là cơ sở để thúc đẩy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng, các nhà khoa học, các nhà quản lý nói chung đưa ra những luận cứ khoa học về việc hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là liên quan đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tôn giáo của Nhà trường hiện nay. Thông qua Hội thảo, tạo cơ hội cho đội ngũ giảng viên, sinh viên, học viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; những người quan tâm đến lĩnh vực này Công tác tôn giáo được tham gia trao đổi, nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

Khách mời tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu Bế mạc tại Chương trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động chuyên môn đã tâm huyết viết bài, dành thời gian quý báu đến tham dự, trình bày tham luận và phát biểu đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. Kính mong, các nhà khoa học sẽ dành tình cảm và đồng hành cùng Nhà trường trong thời gian sắp tới. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các nhà quản lý, các nhà khoa học mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Huy Thủy