29/05/2024 lúc 12:44 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ngãi: Đưa ra tiến độ cụ thể giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Tại Chỉ thị số 02/CT-UBND được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành đã đưa ra tiến độ cụ thể cho tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Được biết, trong năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí nguồn lực đầu tư công hơn 7.443 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 4.414 tỷ đồng, bao gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh hơn 1.992 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.985 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết 70 tỷ đồng; nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước hơn 130,3 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương hơn 236,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 3.028 tỷ đồng (vốn trong nước 2.944,9 tỷ đồng, bao gồm vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực khoảng 1.796 tỷ đồng; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hơn 560,3 tỷ đồng; vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia hơn 588,6 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) hơn 83,8 tỷ đồng).

Quảng Ngãi: Đưa ra tiến độ cụ thể giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh: “Xây dựng Ban Quản lý chuyên nghiệp, là hình mẫu trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh”.

Với quyết tâm hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao trước ngày 31/12/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được hoạch định rõ ràng

Chỉ thị 02/CT-UBND đưa ra tiến độ cụ thể cho tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

Đến ngày 31/3/2023, phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước (nếu có) được giao kế hoạch đầu năm.

Đến ngày 30/6/2023, giải ngân phải đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 phải giải ngân ít nhất là 80%.

Từ ngày 31/7 đến ngày 30/11/2023, giải ngân phải đạt ít nhất là 90% kế hoạch vốn được giao.

Đến ngày 31/12/2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023).

Quảng Ngãi: Đưa ra tiến độ cụ thể giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Quảng Ngãi đưa ra tiến độ cụ thể để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trước ngày 31/12. (Ảnh minh họa)

Con đường hiện thực hóa mục tiêu…

Để đạt được tiến độ giải ngân cho năm 2023, chỉ thị cũng nêu rõ, đối với các dự án quyết toán, hoàn trả ứng trước được giao vốn trong năm, thực hiện hoàn tất thủ tục giải ngân chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao vốn.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2023, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện; phải có khối lượng và giao dịch với kho bạc nhà nước để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I/2023.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023, các dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm phải hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II/2023.

Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 còn lại chưa phân bổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, hoàn thành trước ngày 15/2/2023; tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại tại kỳ họp chuyên đề gần nhất; tập trung triển khai thực hiện dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn. Các dự án được giao vốn trong năm phải triển khai thi công chậm nhất trong quý III/2023.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố giải ngân cao nhất cả nước.

Chắc chắn rằng với mục tiêu, con đường đi đã được hoạch địch rõ ràng, chi tiết cùng sự phối hợp, quyết tâm cao độ của các Chủ đầu tư, các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh, năm 2023 sẽ là năm thành công rực rỡ, đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những lá cờ đầu về công tác giải ngân vốn đầu tư công, cũng như hoàn thành tốt các chỉ tiêu khác.

Ngọc Anh