04/03/2024 lúc 04:32 (GMT+7)
Breaking News

NHNN trình Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tổ chứ triển khai Đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần Nhà nước.
NHNN trình Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Trong đó có vấn đề triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD), xử lý các NHTM yếu kém.

Cụ thể, NHNN tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các TCTD trong việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát tình hình xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng TCTD để kịp thời xử lý khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong đó các NHTM Nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém và dành nguồn lực để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn bởi COVID-19.

Theo NHNN, vốn điều lệ của các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn rất nhiều so với khối NHTM cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phận trong toàn hệ thống.

Để năng cao năng lực tài chính, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.

Đối với ba NHTM mua bắt buộc và NHTM cổ phần Đông Á, NHNN thực hiện rà soát, xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở phê duyệt, NHNN đã và đang chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại.

Việc tái cơ cấu các TCTD là một vấn đề rất lớn mà ngàng ngân hàng đang tập trung triển khai nhưng còn gặp nhiều khó khăn, hành lang pháp lý còn thiếu đồng bộ, nhất là trong việc xử lý các ngân hàng yếu kém, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành.

Định hướng trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tổ chứ triển khai Đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần Nhà nước; nâng cáo năng lực tài chính của các TCTD, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối TCTD liên quan.

Đồng thời tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản các khó khắn, tồn tại của ngân hàng yếu kém,...

Châu Hiệp