24/07/2024 lúc 04:35 (GMT+7)
Breaking News

Khánh Hòa: Triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn.

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vũng cho người dân nông thôn, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền, phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo; phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 9 nhóm giải pháp gồm: đẩy mạnh tuyên truyền; đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiên quan hệ sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic; phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản; xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro; hội nhập và hợp tác quốc tế.

Được biết nguồn vốn thực hiện kế hoạch phân bổ từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm và kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2030; huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và kinh phí hợp pháp khác.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic.

Theo đó kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dụng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09; cụ thể hóa mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp, xác định nhiệm vụ của các sở, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp thực tiễn tại tỉnh./.

Tuấn Khôi