24/06/2024 lúc 12:58 (GMT+7)
Breaking News

Hiệu quả từ "thi đua ái quốc" ở Văn Yên, Yên Bái

Cụ thể hóa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Bác đã được Ðảng và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng.
Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư thương trực huyện ủy Văn Yên tham gia trồng tuyến đường hoa tại xã Tân Hợp

Các phong trào thi đua Yêu nước đã động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quê hương từng ngày khởi sắc, kinh tế ngày một phát triển, đời sống từng bước cái thiện. Khẩu lệnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trên khắp các mặt trận, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, trên khắp các lĩnh vực và ở mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bên cạnh việc chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung chỉ thị vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, gắn học tập làm theo Bác với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở,  nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hết năm 2022, 100% chi, đảng bộ trong toàn huyện đã đăng ký xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp với 680 tập thế, 560 cá nhân, xây dựng 02 loại hình phù hợp với điều kiện thực tế của huyện đó là điển hình trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc và điển hình tiên tiến trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Vũ Minh Huê – Phó bí thư thường trực huyện ủy Văn Yên cho biết: “Các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 đã phát huy hiệu quả, giúp động viên và khơi dậy tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân tham gia và trực tiếp góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh- quốc phòng; thiết thực củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện. Những việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc đã được giải quyết kịp thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cũng có thể thấy, việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Văn Yên đã tạo được nhiều hiệu quả tích cực. Các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác đồng thời cũng là những nhân tố “nòng cốt” của các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tạo động lực quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Văn Yên ngày một ổn định, phát triển.”

Mô hình chuyển đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao

Với hội nông dân huyện, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế đã được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Hằng năm 100% cơ sở Hội phát động phong trào và tổ chức cho trên 70% hộ hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, và đến nay, toàn huyện đã có 7.156 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó số hộ có thu nhập ổn định hằng năm từ 200 triệu đến 300 triệu đồng là 400 hộ; số hộ có thu nhập từ 300 triệu đến 500 triệu là 300 hộ; số hộ có thu nhập hằng năm trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng là 43 hộ, có 03 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng. Điển hình như hộ ông Đặng Nho Quyên, Thôn Thác Tiên xã Mỏ Vàng, cho thu nhập trên 2,5 tỷ, Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh thu nhập 1,9 tỷ đồng/năm, Hộ gia đình ông Lê Tiến Đức, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, thu nhập bình quân 1,05 tỷ đồng/năm, Hộ gia đình ông Trịnh Hữu Tư, thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp thu nhập trên 1 tỷ đồng, Hộ ông Vương Ngọc Tiến, thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ thu nhập 1,3 tỷ đồng... Nhiệm kỳ 2018 – 2023, BCH Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân;  UBND huyện Văn Yên tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua của hội nông dân. Đồng chí Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Yên cho biết: "Từ sự trợ lực của Hội nông dân các cấp và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hội viên nông dân huyện Văn Yên đã chủ động kiến tạo, phát triển bằng nhiều hướng đi, cách làm đã hình thành nên nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực. Trọng tâm là hội viên nông dân trong toàn huyện đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chủ lực của huyện, bước đầu đã hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh.”

Nông dân Văn Yên chủ động đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa mùa

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng con người Văn Yên “Nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”. Đặc biệt là để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn. Năm 2023, UBND huyện triển khai phong trào “sáng tạo trong công vụ”. Đây cũng là tiêu chí được huyện Văn Yên căn cứ đánh giá chất lượng công chức, viên chức và thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn của xã Yên Phú

Sau 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay, lãnh đạo UBND huyện, thủ trường các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chuyên viên đã xây dựng được 62 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong thực thi công vụ trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới phương thức lãnh đạo để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số;  việc thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp Dịch vụ công; Xây dựng mô hình “Chợ 4.0 - khôngdùng tiền mặt” tại chợ Mậu A ; Giải pháp thực hiện công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản công của Bộ Tài chính vào quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn…. Thực hiện phong trào “sáng tạo trong công vụ” nhằm xây dựng đội ngũ cán bô, công chức, viên chức cỏ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ để phục vụ nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Mạnh – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Văn Yên cho hay: "UBND huyện Văn Yên đã phát động Phong trào Sáng tạo trong công vụ nhằm phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương. Qua đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.Mục tiêu của phong trào là trong một tháng, mỗi cán bộ, chuyên viên thuộc các  phòng, ban, ngành cấp huyện có ít nhất 1 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị; mỗi thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có ít nhất 1 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện; mỗi lãnh đạo UBND huyện có ít nhất 1 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực phụ trách".

Chuyển đổi số ở Văn Yên

Cụ thể hóa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2023 UBND huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, thi đua toàn diện”. Phấn đấu năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.960 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 370 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ đô thị hóa chiếm 16%; Thành lập mới 32 doanh nghiệp,15 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác; Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 200 tỷ đồng…Theo đó phong trào thi ái quốc trên địa bàn huyện Văn Yên đã được phát động sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, ở rộng khắp các khối từ xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đến kinh tế, tổng hợp, Tài chính - Ngân hàng, văn hoá, xã hội, Nội chính, Doanh nghiệp, các xã, thị trấn. Trọng tâm là huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất để cơ cấu lại kinh tế. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lâm nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện gắn với xây dựng chính quyền số, từng bước xây dựng xã hội số, kinh tế số. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý chặt chẽ tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt huyện Văn Yên đã bám sát Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng Kế hoạch số 150 đề ra 44 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023, tất cả các chỉ tiêu đều cao hơn so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Huyện ủy cũng đã giao 236 chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị. Đến hết tháng 5/2023, về cơ bản các chỉ tiêu đều bảo đảm tiến độ đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 746,7 tỷ đồng, tăng 21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.565,4 tỷ đồng, tăng 30,3%; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 4,9 triệu USD, tăng 79%; doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 58,6%; Thu ngân sách nhà nước đạt 80.92 tỷ đồng; Từ đầu năm đến nay đã thành lập mới được 17 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 30 tổ hợp tác. Toàn huyện đã kiên cố hóa được trên 38 km đường giao thông nông thôn. Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của HĐND tỉnh, phát triển sản phẩm OCOP được thực hiện chủ động, tích cực với 11 sản phẩm . Công tác chuyển đổi số có kết quả tốt, Văn Yên đang được tỉnh đánh giá đạt 84,18 điểm, đứng thứ 2 sau thành phố Yên Bái về chuyển đổi số. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật với trên 500 giải của các em học sinh các cấp đạt được tại các kỳ thi học sinh giỏi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên sẽ tiếp tục vận dung sáng tạo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  theo đúng khẩu lệnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, để góp phần làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của quê hương, đất nước. Trọng tâm là các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các địa phương, đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sẽ tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo định hướng hàng hóa, gia tăng giá trị và đảm bảo tính bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024, huyện Văn Yên trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện để tiếp tục phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, thương mại, dịch vụ, du lịch ....

 

Đoàn Tuấn - Thu Nhài