01/10/2023 lúc 11:42 (GMT+7)
Breaking News

Hậu kiểm toán, lợi nhuận năm 2022 của Đèo Cả (HHV) giảm 5,6%

Theo số liệu sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV) trong năm 2022 là 297 tỷ đồng, so với số liệu tự lập đã công bố thông tin chênh lệch 5,6%.

Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2022 với doanh thu khoảng 2.094 tỷ đồng cùng với 315 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong văn bản giải trình, Đèo Cả cho biết sau quá trình kiểm toán, Công ty và các Công ty con/liên kết có ghi nhận bổ sung chi phí/điều chỉnh hạch toán một số chỉ tiêu dẫn đến các chỉ tiêu trên bảng kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính kiểm toán có sự thay đổi so với số liệu tự lập.

Cụ thể, giá vốn hàng bán tăng khoảng 6 tỷ đồng sau kiểm toán do tại thời điểm công bố thông tin báo cáo tài chính tự lập, một số khoản chưa đủ hồ sơ để ghi nhận chi phí giá vốn. Sau đợt kiểm toán, các khoản này đã được cập nhật vào chi phí giá vốn hàng bán năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh sau kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hoà – Công ty liên kết của HHV tăng so với số liệu tự lập đã báo cáo cho HHV, dẫn đến chỉ tiêu lãi trong Công ty liên doanh, liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của HHV tăng hơn 11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khoảng 22 tỷ đồng sau kiểm toán do Công ty con của HHV là Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả điều chỉnh, xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo hướng dẫn của thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính.

Từ một số điều chỉnh chủ yếu nêu trên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán ghi nhận đạt 297 tỷ đồng, chênh lệch 5,6% so với số liệu tự lập đã công bố thông tin.

Thanh Bút