23/07/2024 lúc 13:08 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Cải cách hành chính là thước đo cho sự đổi mới phát triển

Cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đồng bộ, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; bên cạnh đó là xây dựng và nâng cao trình độ đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp. Địa phương cũng đã tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số từ đây công tác CCHC của tỉnh Đắk Nông ngày càng được chú trọng và gặt hái những kết quả đáng mừng.

Lễ Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đắk Nông. Ảnh tư liệu

Cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đồng bộ, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; bên cạnh đó là xây dựng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng được theo yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển. Địa phương đã tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số từ đây công tác (CCHC) của tỉnh Đắk Nông ngày càng được chú trọng và gặt hái những kết quả đáng mừng. 

Nỗ lực vượt bậc

Được sự quan tâm của chính phủ, cùng với các Bộ, ban, ngành đã lắng nghe cũng như kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn trên địa bàn tỉnh, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, định hướng đúng, công tác điều hành của Đảng Uỷ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của các Sở, ban ngành, địa phương, và đội ngũ CBCCVC trong công tác, nhiệm vụ CCHC tại cơ sở đã giúp tỉnh Đắk Nông chuyển mình vươn lên trên bảng xếp hạng CCHC với 4 năm liền kết kết quả năm sau đều cao hơn năm trước.

Theo ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cho biết, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 của Đắk Nông xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2021); Chỉ số về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 31/63 tỉnh,  thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2021); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, (tăng 14 bậc so với năm 2021); Chỉ số xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số xếp thứ 9/63 tỉnh, thành .

CCHC tỉnh Đắk Nông 4 năm liên tiếp vị trí năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 8,94 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách thể chế xếp 55/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách chế độ công vụ xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần cải cách tài chính công xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Kết quả đánh giá các tiêu chí của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tỉnh Đắk Nông đạt 5,32/6,5 điểm, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Ông Đỗ Quý Tiến cho hay.

Chú trọng đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2023

Vừa qua UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc Quy định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với mục đích theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023; đồng thời so sánh, xếp hạng kết quả CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; qua đó, thấy rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC từ đây kịp thời chỉ đạo, điều hành để có giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục, cải thiện chất lượng, hiệu quả CCHC năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC làm việc tại huyện Đắk R'Lấp.

Theo đó, Quyết định số 957/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông gồm bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành được cấu trúc thành 07 lĩnh vực, 35 tiêu chí (gồm 57 tiêu chí thành phần), cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần); Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần); Cải cách TTHC: 08 tiêu chí (gồm 16 tiêu chí thành phần); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí (gồm 05 tiêu chí thành phần); Cải cách chế độ công vụ: 05 tiêu chí (gồm 05 tiêu chí thành phần); Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần); Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần). Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành với điểm chuẩn là 100.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC UBND cấp huyện được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 45 tiêu chí (gồm 72 tiêu chí thành phần), cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần); Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần); Cải cách TTHC: 08 tiêu chí (gồm 17 tiêu chí thành phần); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 06 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần); Cải cách chế độ công vụ: 07 tiêu chí (gồm 07 tiêu chí thành phần); Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần); Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần); Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 05 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần). Thang điểm đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện: 100 điểm, trong đó:  Điểm thực hiện CCHC: 90/100; Điểm điều tra xã hội học: 10/100.

Đoàn Thanh niên tại cơ sở tham gia phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trong thời gian áp dụng sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 38 tiêu chí (gồm 47 tiêu chí thành phần), cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần); Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần); Cải cách TTHC: 08 tiêu chí (gồm 15 tiêu chí thành phần); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 05 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần); Cải cách chế độ công vụ: 03 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần); Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần); Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần). Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 04 tiêu chí.

Với thang điểm đánh giá xác định Chỉ số CCHC là 100 điểm, trong đó:  Điểm thực hiện CCHC: 90/100; Điểm điều tra xã hội học: 10/100. 

Thời gian, quy trình đánh giá và công bố Chỉ số CCHC:

(-) Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của đơn vị mình; đồng thời, nhập dữ liệu, tài liệu kiểm chứng và báo cáo giải trình vào Hệ thống phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC tại địa chỉ: www.daknong.cchc.com.vn.

(-) Đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện:  Nhập dữ liệu, báo cáo kết quả tự đánh giá vào phần mềm, gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh (Sở Nội vụ) trước ngày 10/12 hằng năm; Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh thẩm định, hoàn thành việc đánh giá, báo cáo kết quả thẩm định và trình UBND tỉnh trước ngày 10/01 năm sau liền kề năm đánh giá để xem xét, quyết định.

(-) Đối với UBND cấp xã: Nhập dữ liệu, báo cáo kết quả tự đánh giá vào phần mềm, gửi về Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện trước ngày 10/12 hằng năm; Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện thẩm định, hoàn thành việc đánh giá, báo cáo kết quả thẩm định và trình UBND cấp huyện trước ngày 31/12 hằng năm; UBND cấp huyện ban hành Quyết định công bố Chỉ số CCHC của UBND cấp xã trước ngày 10/01 năm sau liền kề năm đánh giá; đồng thời, gửi kết quả công bố về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn: Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến toàn thể CBCCVC thuộc phạm vi quản lý; thành lập Tổ tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình đánh giá, xác định Chỉ số CCHC.

Địa phương đã tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số giúp cho CCHC trên địa phương đạt kết quả cao hơn.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh bảo đảm các thành phần tại Điểm a Mục 2 Phần III Quy định kèm theo Quyết định này.

Sở Nội Vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức; Phối hợp với đơn vị có liên quan nâng cấp, sửa đổi, cập nhật, tích hợp dữ liệu vào phần mềm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC phù hợp với nội dung, quy định đánh giá; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện. Khi có sự thay đổi về nội dung, nhiệm vụ CCHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đối với sự thay đổi một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Với mục tiêu càng ngày càng nâng cao hơn về công tác CCHC cũng như TTHC tại địa phương, tinh giảm thủ tục hành chính, tránh những thủ tục rườm rà gây khó dễ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao chất lượng và mức độ hài lòngcủa người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước. Từ đây giúp thu hút thêm những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như của quốc tế tới đầu tư giúp cho kinh tế địa phương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Đình Tiến