04/03/2024 lúc 01:07 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo chi tiết tiến độ Đề án đô thị thông minh

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1683/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, có giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá sơ kết tình hình triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, tổng hợp Đề án đô thị thông minh

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo tình hình phát triển đô thị thông minh tại địa phương trước và sau khi ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030” (được gọi là Đề án 950).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị nội dung báo cáo phải chi tiết các công việc đã triển khai trước khi Đề án 950 được ban hành và các thông tin chung trong triển khai đô thị thông minh kể từ sau khi Đề án 950 được ban hành. Bên cạnh đó, khái quát tình hình tuyên truyền, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Đề án 950.

Đồng thời, báo cáo kinh phí thực hiện các nội dung liên quan tới phát triển đô thị thông minh (cụ thể: Triển khai các dự án đầu tư xây dựng đô thị/khu đô thị thông minh; triển khai các hạng mục tại Đề án đô thị thông minh của địa phương; các nội dung liên quan khác).

Mặt khác, các địa phương cũng báo cáo khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, văn bản quy phạm pháp luật... trong quá trình triển khai xây dựng đô thị thông minh, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 06/2022.

Nguyễn Lâm