21/04/2024 lúc 14:41 (GMT+7)
Breaking News

Bộ trưởng Bộ GTVT được chỉ định một số gói thầu cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 119 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, thẩm quyền chỉ định thầu liên quan đến công tác GPMB, tái định cư phục vụ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã được Chính phủ quy định cụ thể hơn, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện.

Cụ thể, Nghị định mới quy định, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, GPMB và tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Bộ trưởng Bộ GTVT được giao quyền chỉ định thầu xây lắp cao tốc Bắc – Nam giai đoan 2

 

Theo Nghị quyết, riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần (không bao gồm gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, GPMB và tái định cư), việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng).

Trước đó, Nghị quyết 18 được ban hành quy định: “Bộ trưởng Bộ GTVT và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn liên quan đến Dự án, gói thầu phục vụ di dời HTKT, gói thầu thực hiện đền bù, GPMB và TĐC. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với gói thầu xây lắp các dự án thành phần, kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng) và các gói thầu quan trọng khác nếu thấy cần thiết về tư vấn liên quan đến Dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, GPMB và TĐC trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng Bộ GTVT và kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Quy định trên khiến một số địa phương chưa thể xác định được việc chỉ định thầu công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tái định cư… của các địa phương có yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu hay không và địa phương được giao chỉ định các gói thầu như thế nào là phù hợp.

Nguyễn Lâm