21/04/2024 lúc 17:46 (GMT+7)
Breaking News

Bình Dương đạt nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số hướng mạnh về cải cách thủ tục hành chính, cùng các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành mục tiêu chung đưa Bình Dương nằm trong các tỉnh, thành có chỉ số cải cách thủ tục hành chính tốt nhất.

Chuyển đổi số của tỉnh Bình Dương với những kết quả đạt được đang từng bước trở thành vùng động lực đô thị, công nghiệp dịch vụ hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03-6-2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, thực hiện chuyển đổi số hướng mạnh về cải cách thủ tục hành chính.

Đến nay, tỉnh Bình Dương đã đồng bộ 967.020/1.925.307 hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia (50,23%). Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 59,38%.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 45,97%. Nhiều thủ tục hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt tỉ lệ cao.

Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 60,81%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 48,67%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 7,32%.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Bộ chỉ số 766, trong tuần 49 (từ ngày 04 - 11/12/2023), tỉnh Bình Dương đạt 83,1/100 điểm (xếp loại Tốt), xếp thứ 06/63 tỉnh, thành phố. So với kết quả ngày 04/12/2023, tỉnh Bình Dương tăng 4,3 điểm và tăng 04 hạng.

Đến nay Bình Dương đã đồng bộ 940.486/966.709 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (97,29%). Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 60,45%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 45,1%. Trong tuần qua đã có 101.373 hồ sơ thanh toán trực tuyến (38,32%); 163.205 hồ sơ thanh toán trực tiếp và hình thức khác (61,68%). Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 59,83%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 47,73%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 6,98%...

Về công tác chuyển đổi số, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cấu hình, cập nhật 903 eForm theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, đã thông báo cho các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát lại, dự kiến trong tháng 12 sẽ tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh hoàn thành việc cấu hình, cập nhật eForm.

Đối với Đề án 06, đã triển khai 16/16 mô hình điểm đã ký với Bộ Công an. 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06, ngành Công an (11 dịch vụ công) và đã tiếp nhận 32.044/32.356 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,04%. Các sở, ngành (14 dịch vụ công) và đã tiếp nhận 4.053/6.158 hồ sơ trực tuyến, đạt 65,82%.

Đối với thành phố thông minh, trong tuần 50, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC), các chuyên gia của đại học Kinh tế Luật, Đại học Thủ Dầu Một phân tích, báo cáo và dự báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và theo dõi các chỉ tiêu bằng trực quan trên hệ thống IOC của tỉnh.

Để chuẩn bị cho sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, thành phố thông minh, mỗi sở ngành có báo cáo cụ thể những nội dung đã làm, phương hướng sắp tới và đề ra giải pháp, kiến nghị. Đồng thời nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra đối với các chỉ số PCI, DTI, Par Index…

Với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mục tiêu của Bình Dương về chuyển đổi số, Vùng sinh thái thông minh để đến năm 2050 sẽ trở thành vùng động lực đô thị, công nghiệp dịch vụ hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế. Đây sẽ là một trong những "đầu tàu" thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.