20/06/2024 lúc 04:15 (GMT+7)
Breaking News

8 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

VNHN - SD5, BWE, THS, RAL, SIC, CLL, EBS và VSH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

VNHN - SD5, BWE, THS, RAL, SIC, CLL, EBS và VSH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2018.

Ảnh minh họa

* Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE) thanh toán thêm cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4/2018.

* Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (mã THS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/4/2018.

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/4/2018.

* Ngày 19/4/2018, Công ty Cổ phần ANI (mã SIC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2018.

* Ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2018.

* Ngày 10/5/2018, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Hà Nội (mã EBS-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (mã VSH-HOSE) tạm chi 10% cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018./.

Theo Vneconomy.vn