21/04/2024 lúc 14:23 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 158. Đây được coi là điểm tựa, nền móng quan trọng và là bước khởi đầu mới cho sự phát triển, vươn lên của tỉnh trong giai đoạn tới.
Hạ tầng đô thị tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại. (Ảnh: Thanh Nga)

Trong suốt hành trình phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc luôn đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch và đưa công tác này đi trước một bước. Đặc biệt, kể từ năm 2011, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1883 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã tập trung triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị, các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu du lịch, khu công nghiệp và dịch vụ…
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện phủ kín quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch phân khu cụ thể hoá quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc; thành phố Vĩnh Yên được công nhận là đô thị loại II năm 2014, thị xã Phúc Yên được nâng cấp thành thành phố năm 2018. Hạ tầng khung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng được hoàn thiện, hình thành theo quy hoạch. Trong giai đoạn 2021 - 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt mới và phê duyệt điều chỉnh 06 đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V; 06 quy hoạch phân khu đô thị, 01 đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng và 51 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đồng thời, chỉ đạo lập Đề án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh Chương trình tổng thể Xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2), Đề án Chỉnh trang đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030…
Tuy nhiên, để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 158. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP bình quân đầu người; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển bền vững; là hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện đại trong vùng đồng bằng sông Hồng; người dân có cuộc sống chất lượng cao, ấm no, hạnh phúc; có nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống. Đến năm 2050, Vĩnh Phúc là thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xanh, sạch đẹp, mang bản sắc riêng, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; có nền văn hóa tiên tiến, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Từng bước hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng năng suất lao động trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; khuyến khích, thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường công tác quản lý, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ…
Dự kiến đầu tháng 3/2024, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương sẽ chủ động thực hiện các nội dung, định hướng liên quan. Cụ thể như: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh bổ sung, lập mới các quy hoạch liên quan và cụ thể hóa các nội dung Quy hoạch tỉnh vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đồng thời, triển khai các giải pháp quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển bảo đảm sự đồng bộ, nhịp nhàng. Sở Tài nguyên và Môi Trường sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tới. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bám sát vào những định hướng phát triển được chỉ ra trong quy hoạch để tham mưu tỉnh ban hành, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tạo ra những đột phá thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị, gắn với công nghiệp chế biến, có sức cạnh tranh cao.
Với sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch, tạo đột phá cho thời kỳ phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn tới. 

 

Đoàn Tuấn