Khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
Nhân Dân TV