Hội thảo phát triển Du lịch Lào Cai

Hội thảo tham vấn xây dựng khung chiến lược phát triển du lịch có lồng ghép giới tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Đại diện Tây Bắc