15/04/2024 lúc 09:27 (GMT+7)
Breaking News

Trà Vinh: Chú trọng phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Tiểu Cần

Trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã đạt được những kết quả khả quan.

Phong trào khuyến học, khuyến tài thời gian qua được Tiểu Cần thực hiện hiệu quả - (Ảnh: Internet)

Đến nay, toàn huyện có 11 Hội cơ sở, 129 chi hội, 18 ban khuyến học cơ quan, 28 ban khuyến học cơ sở tôn giáo, 10 ban khuyến học dòng họ, 1.094 tổ khuyến học với 24.413 hội viên, chiếm 22,98% dân số.

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ sở Hội trong huyện đã tổ chức 117 cuộc tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lồng ghép với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… có 4.400 lượt người tham dự.

Cùng các phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” được triển khai sâu rộng. Riêng trong 06 tháng đầu năm 2023, có 27.344 hộ đăng ký và tái đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình học tập”; 11 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập”; 80 ấp, khóm và 1.085 tổ đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 36 cơ quan, cơ sở tôn giáo đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Hiện địa phương đang tiếp tục tích cực các cấp trong địa bàn tiếp tục vận động đăng ký xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Đồng thời thực hiện hiệu quả Quỹ Khuyến học. Hiện nay các cấp Hội đã vận động tiền và hiện vật quy thành tiền trị giá gần 700 triệu đồng. Qua đó, đã cấp 90 suất học bổng, 11.380 quyển tập, 100 cái cặp, 29 bộ sách giáo khoa, gần 01 tấn gạo, 628 phần quà… cho trên 2.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn của huyện.

Như đồng chí Thạch Thanh Quang, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tiểu Cần nhận định, thành quả trên cũng nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân.

Đồng thời, cũng nhờ Hội đã luôn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể và trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. 

Trước thành quả đạt được, đồng chí Nguyễn Ngọc Ngà, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tiểu Cần xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn./.

Hoàng Châu