21/06/2024 lúc 20:50 (GMT+7)
Breaking News

Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1314/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Trung tâm) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Đối ngoại và Xúc tiến viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, du lịch và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản, tài chính và viên chức, người lao động từ Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm Đối ngoại và Xúc tiến viện trợ về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Trung tâm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định pháp luật.

Xuân Nam