30/09/2023 lúc 19:30 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong chuyển đổi số năm 2023

Ngày 20/2, Ban Điều hành chuyển đổi số (BĐH CĐS) tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 3609 ngày 18/8/2022 của BĐH CĐS; góp ý hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện CĐS năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐH CĐS tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BĐH CĐS tỉnh và các thành viên BĐH.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo Kế hoạch CĐS năm 2023, Ninh Thuận đặt mục tiêu tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có điện thoại thông minh đạt 85%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 55% đối với cấp tỉnh, 40% đối với cấp huyện và 20% đối với cấp xã; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 60%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%.

Để đạt mục tiêu đề ra, BĐH CĐS tỉnh đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của người dân, doanh nghiệp về CĐS; chú trọng phát triển hạ tầng số, thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo kết nối an toàn các mạng LAN với mạng internet băng thông rộng và mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh; xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu hình thành kho dữ liệu dùng chung, lựa chọn các nền tảng số và triển khai các nền tảng số quốc gia để phục vụ công tác CĐS, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thực hiện CĐS.

Theo Kế hoạch CĐS năm 2023, Ninh Thuận đặt mục tiêu tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có điện thoại thông minh đạt 85%.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức triển khai thực hiện tốt CĐS sẽ góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Để chỉ số CĐS của tỉnh trong năm 2023 đạt mức khá đòi hỏi cần tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nhất là các cơ sở dữ liệu dùng chung tạo nền tảng phát triển chính quyền số.

Vì vậy, từng sở, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực hiện CĐS của ngành mình, đơn vị mình đạt mức khá. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương phát động phong trào thi đua CĐS gắn với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những cách làm hay nhằm tạo sức lan toả, nâng cao nhận thức về CĐS. Tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, Tổ CĐS của các cơ quan, đơn vị và ban hành kế hoạch thực hiện CĐS trong năm 2023, trong đó phải có ít nhất 1 sản phẩm CĐS. Đối với BĐH CĐS tỉnh phải hoàn thành kế hoạch, đề cương giám sát công tác CĐS của tỉnh chậm nhất trong quý II.

Đồng thời, thông tin cho các sở, ngành, địa phương về đề cương, nội dung kiểm tra, giám sát để các địa phương, đơn vị tự kiểm tra và báo cáo về UBND tỉnh. Khẩn trương mở hộp thư chung của BĐH CĐS tỉnh, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản về công tác CĐS nhằm tạo thuận lợi, nhất quán trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng xây dựng lại Kế hoạch CĐS của tỉnh năm 2023, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, kèm các bản phụ lục chi tiết, cụ thể, trong đó chú ý phụ lục về xây dựng chính quyền số. Các đơn vị tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Hương Giang