24/07/2024 lúc 02:51 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/10, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) thảo luận và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó là bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 và một số nghị quyết khác về phân bổ ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cũng như thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025…

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 - Ảnh: N.T.

Thông qua kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về công tác nhân sự tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Quế, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do chuyển công tác khác. Đồng thời, bầu bổ sung ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận (từ 1/10/2022-1/10/2027).

Việc thông qua các nghị quyết lần này đã kịp thời cụ thể hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Ninh Thuận. Việc này tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Góp phần tạo động lực, khơi thông các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ phân cấp vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận; Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025;

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận.

Đình Tiến