28/05/2024 lúc 09:16 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Bình: Tích cực giải ngân vốn đầu tư công

Ninh Bình là một trong những địa phương đứng tốp đầu có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trên cả nước. Kết quả này cho thấy các cấp ủy, chính quyền tại Ninh Bình đã rất sát sao với công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 30-9-2022 là 253.148,12 tỷ đồng, đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 34.597,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 246.525,55 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài là 6.622,57 tỷ đồng, đạt 19,03% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại điểm cầu Ninh Bình.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại điểm cầu Ninh Bình.

Cả nước có 2 cơ quan Trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ninh Bình là 1 trong 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, riêng trong tháng 9/2022 xếp thứ 5. Ước đến hết ngày 30/9/2022, tổng số vốn đầu tư công của tỉnh Ninh Bình đã giải ngân đạt hơn 3.926 tỷ đồng, bằng 77,6% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Có được kết quả này là do tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công từ sớm, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực; việc bố trí vốn đảm bảo tập trung, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư. Tỉnh cũng theo dõi, chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án. Các chủ đầu tư đã cơ bản nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2022, chú trọng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2022 tỉ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95%.
Tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến hết năm 2022 tỉ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95%.

Các dự án chỉ được trình và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng thẩm quyền và đã xác định rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Đồng thời, các cấp, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn vốn.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đã cơ bản nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2022, chú trọng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Do đó, tỉ lệ giải ngân đạt cao so với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân tối thiểu 95%, góp phần phục hồi nền kinh tế của địa phương. UBND tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư công. Các huyện, thành phố tập trung rà soát lại đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn đã được giao, đặc biệt quan tâm tới các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt do huyện làm chủ đầu tư. UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của các công trình, dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ công tác gồm 13 thành viên, trong đó Tổ trưởng là Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ chính của tổ công tác là giải quyết những công việc liên quan đến tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2022 và các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao năm 2022. Đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị, chủ đầu tư được giao vốn kế hoạch đầu tư công nhưng giải ngân chậm, không giải ngân hết số vốn đã được giao mà không báo cáo, đề xuất điều chuyển nguồn. 

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2022, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 3-5-2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15-9-2022 và các nghị quyết phiên họp thường kỳ, công điện, bảo đảm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

Thanh Nhàn