23/07/2024 lúc 12:15 (GMT+7)
Breaking News

Nhận diện rõ và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Trải qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Diện mạo đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn gấp nhiều lần, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt cả về vật chất, văn hóa, tinh thần và về mức sống…

Cùng với đó, hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh, bảo đảm sự ổn định chính trị của đất nước; quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển…

Ảnh minh họa - TL

Nhận diện rõ hành vi thù địch để tập trung đấu tranh hiệu quả

Nhưng đối với các thế lực thù địch, thành tựu to lớn đất nước đã đạt được, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và dân tộc, không những không phải là mong đợi, mà ngược lại còn là sự hằn học, thù ghét của chúng. Chưa bao giờ chúng từ bỏ chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và Nhân dân ta.  Cho nên cuộc đấu tranh chống các hành vi phản động, thù địch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không được xem nhẹ, lơ là…

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Chúng không từ thủ đoạn nào để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cố tình bịa đặt, vu khống, đổi trắng thay đen nhằm làm mất lòng tin của người dân vào Đảng…

Đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) của chúng ta, luận điệu xuyên tạc, bóp méo trắng trợn của các thế lực thù địch thể hiện rất rõ: Khi chúng ta chưa đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTNTC hoặc đã làm nhưng kết quả bước đầu chưa cao, còn hạn chế thì các thế lực thù địch cho rằng đấu tranh PCTNTC, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm chỉ là mị dân, “hô khẩu hiệu”, là trò “đánh trống”, “khua chiêng” nhằm “che mắt thế gian”. Đến khi những vụ án, vụ việc tham nhũng bị phát hiện, xử lý quyết liệt thì chúng lại cho rằng, các vụ án, vụ việc được phát hiện, xử lý này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, là những vụ án, vụ việc không thể che đậy được nữa; mục đích nhằm xoa dịu bức xúc, bất bình nhất thời của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội… Và không thể phát hiện và xử lý được “phần chìm của tảng băng” do Đảng không muốn chống tham nhũng đến cùng; có sự bao che, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng của các cơ quan chức năng… Khi Đảng và Nhà nước ta thể hiện quyết tâm chính trị, đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTNTC, kiên quyết xử lý hàng loạt cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thì chúng lại cho rằng, thực chất cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam hiện nay là “cuộc chiến giữa các phe phái trong nội bộ Đảng”, là “khóa mới kỷ luật khóa cũ”… Nói chung đối với các thế lực thù địch, phản động, chỉ có mục tiêu chống phá và chống phá bằng mọi cách, mọi thủ đoạn xấu xa.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng; kiên quyết, kiên trì khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm cho Đảng ta đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Phát hiện kịp thời những phần tử cơ hội trong bộ máy Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, không để các thế lực thù địch tạo dựng ngọn cờ tập hợp được lực lượng chống phá. Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông tuyệt đối không để xảy ra sơ hở để bên ngoài có thể lợi dụng xâm nhập, thu thập bí mật, xuyên tạc, phủ nhận, truyền bá quan điểm tư tưởng thù địch và kích động phá hoại; đẩy mạnh đấu tranh, vô hiệu hóa các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc… Thực hiện tốt những nhiệm vụ đó sẽ góp phần tích cực làm thất bại mọi mưu đồ và hành động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Nhìn nhận khách quan, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn một số hạn chế trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể là: Các hình thức thông tin chưa đa dạng; chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tính tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế; chưa phát huy được hết vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội… Cơ quan chức năng có lúc còn thiếu chủ động trong việc định hướng, cung cấp thông tin phù hợp về chủ đề liên quan; thông tin tích cực, chính thống có lúc, có nơi chưa chiếm được thế thượng phong so với các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, Internet. Chưa khai thác và phát huy được lợi thế của thông tin điện tử và mạng xã hội…

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác bảo vệ an ninh và nền tảng tư tưởng của Đảng. Muốn vậy, cần nhận thức đúng về mục tiêu, yêu cầu nội dung của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Chủ động ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan các cấp đối với công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, có chính sách động viên, khích lệ phù hợp, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phù hợp để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong phát hiện, xử lý những phần tử “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cơ hội chính trị; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội theo Luật An ninh mạng.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.  Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo… Chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo về hưu, văn nghệ sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên…, từ đó định hướng dư luận, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Thứ tư, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để phát hiện kịp thời, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Không để các thế lực thù địch lợi dụng những yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước để tạo cớ xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài có chất lượng, có chiều sâu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông./.

Ths. Đặng Minh Thăng

...