02/03/2024 lúc 06:42 (GMT+7)
Breaking News

Năm 2022, lãi sau thuế của KOS chỉ đạt 22 tỷ đồng bằng 10% kế hoạch

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Kosy (HOSE: KOS) không thực sự tốt khi doanh thu lập đỉnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại chỉ 22 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước và bằng 10% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của KOS, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 327 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận gộp đạt 25 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, KOS có doanh thu tài chính đạt 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính đạt 29 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần; chi phí quản lý cũng tăng 26%, đạt 10 tỷ đồng và khoản lỗ khác 4,5 tỷ đồng đã bào mòn lợi nhuận của công ty.

Kết quý IV/2022, KOS báo lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng, giảm 18%; lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 71%. Đây là lợi nhuận quý sau thuế thấp nhất trong 2 năm qua.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của KOS đạt 1.343 tỷ đồng, tăng 21%, cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận gộp đạt 146 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,9%, tăng đáng kể so với mức 4,5% của năm trước.

Trong năm, danh thu tài chính giảm 25%, đạt 35 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng tới 3,8 lần, đạt 99 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 69%, đạt 42 tỷ đồng. Đồng thời, công ty phải gánh thêm khoản lỗ khác 5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 6%, đạt 32 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 22 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước.

Năm 2022, KOS đặt mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 84% mục tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KOS đạt 4.838 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho đạt 2.288 tỷ đồng, tăng 75%, tập trung tại các dự án bất động sản dở dang gồm: Kosy Sông Công (111 tỷ đồng), Kosy Lào Cai (432 tỷ đồng), Kosy Bắc Giang (360 tỷ đồng), Kosy Gia Sàng 11 (445 tỷ đồng), Kosy Hà Nam (681 tỷ đồng)…

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11%, đạt 956 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.251 tỷ đồng, tăng 62%. Với vốn chủ sở hữu đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,11 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 khá xấu khi âm 551 tỷ đồng – là năm âm thứ 7 liên tiếp, do tăng tồn kho (984 tỷ đồng), chi trả lãi vay (97 tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, KOS vẫn miệt mài mua sắm tài sản (182 tỷ đồng) nên tất yếu dòng tiền vay/trả tăng rất mạnh, đạt 1.522 tỷ đồng/726 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,7 lần và 20%. Đây chính là nguyên nhân khiến chi phí tài chính tăng vọt trong năm 2022.

Thanh Bút