24/06/2024 lúc 04:22 (GMT+7)
Breaking News

Lương Tài (Bắc Ninh): Công tác quản lý xây dựng cơ bản được tăng cường

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, công tác quản lý xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn huyện Lương Tài được tăng cường, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng để huyện Lương Tài hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới vào năm 2019 và là tiền đề phấn đấu xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ”, huyện xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư XDCB nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đầu tư phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, huyện chủ động triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong huyện. Chỉ đạo sát sao việc xây dựng kế hoạch triển khai và ban hành các văn bản thực hiện Chỉ thị bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp sát với điều kiện thực tiễn địa phương.

Trong giai đoạn 10 năm gần đây, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, Lương Tài đã triển khai 340 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư phê duyệt hơn 3.611 tỷ đồng. Trong đó, có 130 dự án đường giao thông; 90 công trình thuộc lĩnh vực giáo dục; 49 công trình thủy lợi, nhà văn hóa; 44 trụ sở làm việc; 8 dự án y tế...

Trong công tác quản lý đầu tư XDCB, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát dự án đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đã thực hiện theo thứ tự ưu tiên, xác định công trình, dự án trọng điểm, công trình cấp thiết để đầu tư. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư ngân sách Nhà nước và những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB. Do vậy, mục tiêu xuyên suốt thời gian qua của hoạt động đầu tư XDCB tại điọa phương là đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Lương Tài (Bắc Ninh): Công tác quản lý xây dựng cơ bản được tăng cường

Thực hiện hiệu quả lĩnh vực XDCB góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng địa phương.

Trong quá trình triển khai, huyện yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy trình, trình tự dự án theo quy định; nhất là các bước chuẩn bị đầu tư để việc triển khai dự án bảo đảm thời gian tiến độ đề ra. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thanh, quyết toán công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB là huyện thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra và thực hiện nghiêm việc giám sát, trong đó coi trọng giám sát cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện sai phạm, vướng mắc để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trong giai đoạn 2013-2022, UBND huyện tổ chức thanh, kiểm tra 225 dự án (chiếm 75% số dự án đã triển khai). Qua đó, đã giảm trừ quyết toán 480 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5,8 tỷ đồng. Yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công hoàn thiện một số hạng mục theo đúng thiết kế được duyệt, qua đó bảo đảm phát huy tốt công năng của công trình, dự án.

Đến nay, Lương Tài cơ bản hoàn thành các tuyến đường giao thông, hệ thống công trình phúc lợi phục vụ dân sinh (trường học; trụ sở các xã, thị trấn, nhà văn hóa…) đều được đầu tư xây dựng khang trang, tạo diện mạo Nông thôn khởi sắc và là điều kiện quan trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Lương Tài còn một số khó khăn như: Nhiều dự án còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; một số công trình phải điều chỉnh, bổ sung; tiến độ thi công xây dựng một số công trình còn chậm; việc giải ngân chưa đạt so với kế hoạch được giao; việc bố trí vốn có thời điểm còn chưa kịp thời; hoạt động giám sát quá trình đầu tư chưa thực sự hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới Lương Tài tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Trong đó, đối với vốn đầu tư công cần tập trung đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là dự án giao thông, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công cộng, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa. Chú trọng nâng cao hiệu quả chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm trình tự, thủ tục quản lý đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh việc triển khai các bước của dự án, nhất là công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu. Hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung dự án. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát đầu tư trong XDCB, nâng cao hiệu quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là đối với quản lý chất lượng công trình. Xác định rõ trách nhiệm của đội ngũ giám sát, chủ đầu tư và tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng, thường xuyên quan tâm đến quản lý đầu tư XDCB, bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hàng năm được triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công, khắc phục việc đầu tư dàn trải.

Việc triển khai hiệu quả công tác XDCB sẽ là một trong những động lực chính cho mục tiêu tăng trưởng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công ngay khi được bố trí vốn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng địa phương.