07/07/2022 lúc 14:07 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Triển Khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo môi trường, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các Trường Trung cấp, Cao đẳng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tự tạo việc làm của HSSV và nâng cao năng lực về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng của các cơ sở GD nghề nghiệp, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của việc triển khai đề án nhằm giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ HSSV khởi nghiệp để HSSV được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Phấn đấu thành lập các Trung tâm, Câu lạc bộ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tranh thủ sự ủng, đồng hành và hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

a-kn

Ảnh minh họa.

Tỉnh Lào Cai sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông: Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho HSSV phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về khởi nghiệp tại các cơ sở GD nghề nghiệp, xây dựng các tin, bài, phóng sự,…Tuyên truyền về khởi nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tổ chức cho HSSV tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp trong tỉnh, quốc gia, tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động.

Để hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp tỉnh sẽ tổ chức các khóa học, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, chia sẻ kỹ năng cho HSSV cùng đó nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Tăng cường tổ chức hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, kinh doanh để định hướng và tích lũy kinh nghiệm khi khởi nghiệp.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập trung tâm, câu lạc bộ, bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HSSV theo các ngành nghề, lĩnh vực khác. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để hình thành môi trường, không gian chung cho HSSV khởi nghiệp. Cung cấp kịp thời dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp.

Ngoài ra còn xây dựng chiến lược nhằm hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV: Thực hiện theo các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, của Trung ương hoặc tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ cá nhân tổ chức và các đơn vị doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng, bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp gồm: Nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học, nguồn xã hội hóa, nguồn thu hợp pháp khác./. 

Lê Vũ
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập