15/04/2024 lúc 10:02 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 27/6, các đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 15 điểm cầu trong toàn tỉnh. Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh Lâm đồng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022 của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh và Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp đề ra các nhiệm vụ mới phát sinh được giao.

Với nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thể chế, ban hành các văn bản để cụ thể hóa và dễ thực hiện hơn; thành lập các đoàn kiểm tra 10/18 đơn vị để nắm tình hình thực tế trước khi tổ chức hội nghị 6 tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

Đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng và đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị. 

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm về công tác Đảng của người đứng đầu nâng cao; quy trình sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bài bản hơn; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, qua theo dõi chưa thấy tổ chức cơ sở đảng nào vi phạm nguyên tắc bị xử lý kỷ luật; ý thức, trách nhiệm của đảng viên có chuyển biến; việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách bài bản, khoa học hơn… 

Hội nghị đã tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tham mưu ban hành một số văn bản chỉ đạo quan trọng về tổ chức xây dựng Đảng như: Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, các kế hoạch về bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, kế hoạch kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, các kế hoạch về thi tuyển công chức, thi nâng ngạch khối Đảng - Đoàn thể… Xác định điểm nhấn là phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nên đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện và phát động thi đua trong toàn ngành. 

Bên cạnh cũng hoàn thành xong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022 đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quy hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn tỉnh của 10/18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đây là việc làm chưa có tiền lệ. Thực hiện kiểm tra và từng bước chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế. Đặc biệt là nắm rõ hơn thực trạng các loại hình tổ chức cơ sở đảng, có thể nói chất lượng được nâng lên và chuyển biến rõ nét.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, huyện cũng từng bước đổi mới phương thức tiếp cận, khám chữa bệnh; chủ động tổ chức đội ngũ y bác sĩ lấy máu xét nghiệm và thực hiện khảo sát cận lâm sàng, áp dụng các biện pháp chẩn đoán, tầm soát, từ đó đã sớm phát hiện các bệnh ở giai đoạn đầu và có các giải pháp can thiệp kịp thời có hiệu quả. 

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Hội nghị với 15 điểm cầu đã thảo luận sôi nổi, bên cạnh đó đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Trọng Ánh Đông đề nghị; các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, có giải pháp khắc phục sớm các hạn chế vừa nêu và các hạn chế mà Đoàn kiểm tra Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ ra tại từng đơn vị. Song song với việc cải thiện thì tiếp tục tham mưu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tiếp tục rà soát, triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, công tác tuyển dụng, nâng ngạch năm 2022. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên đã nêu trong Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh uỷ Lầm Đồng.

Đồng thời Phải nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng. Cũng như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị theo Kế hoạch 37 và Kế hoạch 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng báo cáo định kỳ; báo cáo sơ kết, tổng kết./.

Đình Tiến