22/05/2024 lúc 17:58 (GMT+7)
Breaking News

Khánh Hòa phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng bộ tỉnh lần thứ II

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh bằng những bài viết, tác phẩm báo chí xuất sắc; đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 59 ngày 28-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, ngày 16-5-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các loại hình báo chí được đăng, phát từ ngày 1-12-2021 đến 15-9-2022.

Theo đó Ban tổ chức giải sẽ tuyển chọn và trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. Đó là các tác phẩm có chủ đề, nội dung viết về công tác xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng...Trong đó, nội dung trọng tâm tập trung vào việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, giải cũng tập trung vào xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện các nghị quyết của Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Trung tâm thành phố Nha Trang.

Bên cạnh đó, sẽ chú trọng vào công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng sinh viên, các doanh nghiệp tư nhân; tiếp tục hướng về các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Theo Ban tổ chức, tổ chức giải lần này các nội dung tuyên truyền cũng sẽ được quán triệt nhất quán hơn để nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi nhằm đưa Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống” cũng sẽ được nâng cao hơn. Giải sẽ thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, số lượng và giá trị giải thưởng năm nay cũng cao hơn năm trước. Cụ thể, giải phụ năm nay tăng 4 giải (từ 6 lên 10 giải). Đối với giải thưởng, giải A 15 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng); giải B 10 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng); giải C 8 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng); giải khuyến khích 3 triệu đồng (tăng 500.000 đồng); giải chuyên đề 3 triệu đồng (tăng 1,5 triệu đồng) và có thêm giải tập thể xuất sắc 5 triệu đồng.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II - năm 2022 có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải khuyến khích và 10 giải phụ cho các loại hình báo chí. Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các loại hình báo chí được đăng, phát từ ngày 1-12-2021 đến 15-9-2022 (không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương). Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 1-10-2022 (theo dấu bưu điện).

Hương Giang - Tuấn Khôi