15/07/2024 lúc 15:14 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 60.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I năm 2022

Trong 3 tháng đầu năm 2022, có 25.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và gần 34.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Theo đó, số liệu từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện, trong 3 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 34.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 243.500 lao động, tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 706.700 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11.800 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2022 là 1.177.900 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh xác nhận, có 25.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2022 lên 60.200 doanh nghiệp, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 35.700 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; 11.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,1%; hơn 4.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 16,7%, trong đó có 3.800 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 19,7%; 63 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 28,6%. Bình quân một tháng có 17.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Anh Phạm