06/02/2023 lúc 12:46 (GMT+7)
Breaking News

Dự kiến gia hạn hơn 125.300 tỉ đồng tiền thuế trong năm 2022

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022.

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ.

Tổng số tiền thuế dự kiến phát sinh được gia hạn của các sắc thuế trên của các kỳ trong năm 2022 có thể lên tới hơn 125.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc gia hạn này không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 do thời điểm kết thúc gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý 1; gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý 2; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 của doanh nghiệp, tổ chức liên quan. Tổng số thuế gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8 và quý 1 và 2 khoảng 53.300 - 54.300 tỉ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN với thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Số thuế gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỉ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo đề xuất gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền phát sinh phải nộp năm 2022 chậm nhất đến ngày 31/12/2022. Số thuế gia hạn này dự kiến khoảng 15.304 tỉ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định hiện nay về thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% là ngày 31/5, kỳ thứ 2 nộp phần còn lại chậm nhất là 31/10 hằng năm). Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê nước 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022. Dự kiến số tiền gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỉ đồng.

Về đối tượng được giãn, hoãn, Bộ Tài chính đề xuất là toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Trước đó năm 2021, Bộ Tài chính ước tính tổng số thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn là khoảng 92.900 tỷ đồng.

Được biết, đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của dịch Covid-19 nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Anh Phạm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập