09/12/2023 lúc 05:37 (GMT+7)
Breaking News

Đảng bộ huyện Văn Yên xác định học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm

Với chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền đặt trọng tâm vào thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên.

PV: Thưa đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Yên, đồng chí có đánh giá như thể nào việc thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022 ở Đảng bộ huyện Văn Yên ?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Nhìn lại năm 2022, có thể đánh giá, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng như: Đã tổ chức đồng bộ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề của năm, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác; duy trì nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương toàn diện của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, mối quan hệ với nhân dân, chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai xây dựng con người Văn Yên “Nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập” và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái nói chung, người dân Văn Yên nói riêng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. v.v...; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi và toàn diện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2022, Đảng bộ huyện Văn Yên được Tỉnh ủy Yên Bái công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là huyện dẫn đầu trong khối các huyện thị của tỉnh

Toàn cảnh buổi học tập chuyên đề năm 2023.

PV: Chuyên đề năm 2023  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” có ý nghĩa quan trong như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng hoàn thiện bản thân, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong chuyên đề năm 2023; đồng thời quán triệt việc triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đạt hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

PV: Xác định rõ tầm quan trong của chuyên đề năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Yên hướng trong tâm vào những nội dung gì để triển khai thực hiện thưa đồng chí?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên  xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cần được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được quán triệt, nắm vững và thực hiện hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tổ chức Hội nghị học tập tại chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm xã, ủy viên BCH phụ trách xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở được phân công phụ trách triển khai thực hiện tốt nội dung trong Kế hoạch đã nêu; tổ chức thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân, tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo Bác một cách tích cực. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Bí thư huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung tặng giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt CT 05.

Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch số 160, ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu. Trong đó thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá từng nội dung, nhiệm vụ, xây dựng các giải pháp chi tiết, có phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân phụ trách và cần có minh chứng cụ thể đối với từng nội dung, nhiệm vụ. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm với thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện năm 2023 đã được thống nhất triển khai.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định các hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XIII bằng hình thức phong phú, sáng tạo. Trong đó chú trọng liên hệ thực tiễn với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nhận thức và hành động để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên quyết tâm chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Vâng! Trân trọng cảm ơn đồng chí !

Đoàn Tuấn - Thu Nhài