20/06/2024 lúc 04:22 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Triển khai nhân rộng sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh

Nhận thấy hiệu quả đạt được sau gần 6 tháng triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Một cửa của UBND 04 huyện, thành phố Gia Nghĩa và bộ phận Một của 04 xã, phường, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức tại các địa phương. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh.

Sau gần 6 tháng triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Một cửa của UBND 04 huyện, thành phố Gia Nghĩa và bộ phận Một của 04 xã, phường, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức tại các địa phương, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, tổ chức thực hiện giao dịch tăng lên theo hàng tuần, hàng tháng góp phần tích cực trong công việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của người dân và tổ chức. Nhận thấy hiệu quả đạt được từ sáng kiến, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh.

Sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức tại các địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền “Liêm chính – phục vụ - sáng tạo”. Vừa qua ngày 08/09/2023UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh.

Sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, giúp phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTCH. Tại đây đội ngũ CBCCVC trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc. Bên cạnh đó mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” hướng tới sự thân thiện và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ CBCCVC trong thực hiện giao dịch giải quyết TTHC, thực thi công vụ, góp phần nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh.

Đoàn Thanh niên tại cơ sở tham gia phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trong thời gian áp dụng sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

Đối với mô hình “Ngày không viết”, đội ngũ CBCCVC hỗ trợ viết hộ người dân, tổ chức tất cả các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ TTHC theo đúng quy định (trừ những trường hợp TTHC đặc thù theo quy định của pháp luật không được viết hộ); mô hình “Ngày không hẹn”, CBCCVC phải đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, khi hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức đảm bảo theo quy định sẽ được cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

Thời gian triển khai sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/10/2023 và được triển khai tại cái đơn vị: Bộ phận Một cửa UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, áp dụng với 03 TTHC gồm: Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mã TTHC 1.011441); Thủ tục Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mã TTHC 1.011443); Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (mã TTHC 1.001612). Đối với  Bộ phận Một cửa UBND các xã, phường và thị trấn áp dụng với 01 TTHC là thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ) mã 1.004873.

Danh mục TTHC áp dụng và thời gian triển khai Sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh - Ảnh: CTTĐT.

Sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được thực hiện vào thứ 4 hàng tuần trong giờ hành chính, với yêu cầu mô hình phải đảm bảo thực hiện đúng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. Theo đó cá nhân, tổ chức đến bộ phận một cửa yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày thứ 4 hàng tuần sẽ được cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Với trường hợp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC (trừ trường hợp thành phần hồ sơ đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay), bên cạnh đó sẽ thực hiện không thu phí đối với việc viết thay.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc, không viết giấy hẹn. Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày, nếu quá thời gian trên thì CBCCVC tiếp nhận thực hiện viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ sang ngày làm việc tiếp theo để xử lý, giải quyết theo quy định, thời gian hẹn không quá 1 ngày làm việc.

Quy trình và cách thức thực hiện - Ảnh: CTTĐT.

Để việc thực hiện và triển khai thuận lợi và có kết quả tốt nhất Kế hoạch nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phố hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức trong quá trình áp dụng mô hình sáng kiến CCHC để xử lý theo thẩm quyền. Các Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi các danh mục TTHC áp dụng sáng kiến thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công bố khi có sự điều chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó các sở phải theo dõi tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết đối với các danh mục TTHC nhằm tổng hợp báo cáo, đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông với nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhập quy trình nội bộ thực hiện TTHC vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đảm bảo đồng bộ và hiệu quả. Cũng như chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác CCHC gắn với mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”. Trong đó chú trọng tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các mạng xã hội (zalo, facebook…) để người dân kịp thời năm bắt, thực hiện. Ngoài ra Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp và chỉ đạo Đoàn Thanh niên tại cơ sở cử đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trong thời gian áp dụng mô hình sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

Bên cạnh đó UBND huyện, thành phố Gia Nghĩa quán triệt, triển khai mô hình sáng kiến đến toàn thể CBCCVC thuộc phạm vi quản lý, nhất là với CCVC trực tiếp nhận TTHC tại Bộ phận Một cửa; Thực hiện niêm yết, công khai danh mục TTHC thực hiện mô hình sáng kiến tại Bộ phận Một cửa, Trang thông tin điện tử và bằng mã QR-Code, tuyên truyền phổ biến mô hình bằng hình thức phù hợp; Lưu hồ sơ, thống kê báo cáo kết quả thực hiện, trong đó đánh giá ưu điểm và hạn chế và kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.

Sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Hướng tới sự thân thiện, hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước.

Đình Tiến