20/06/2024 lúc 22:59 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 346) nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2023, thông qua đó, làm rõ các kết đạt được; chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, đề ra những giải pháp thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Nông ban hành về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 346) nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2023, thông qua đó, làm rõ các kết đạt được; chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC làm việc tại huyện Đắk R'Lấp.

Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập gồm: Trưởng đoàn là giám đốc Sở Nội vụ; Phó trưởng đoàn là lãnh đạo phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ; Thành viên Đoàn gồm lãnh đạo, phòng thuộc: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian triển khai từ đầu quý II, báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 11/2023.

Đoàn kiểm tra số 346 thành lập nhằm kiểm tra với: Cấp Sở có Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: huyện Cư Jút, huyện Đắk Mil, huyện Đắk Song, huyện Đắk R’Lấp. Đối với UBND cấp xã thuộc huyện do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định lựa chọn các đơn vị hành chính cấp xã của các huyện nêu trên và thông báo trước 05 ngày làm việc để đơn vị chuẩn bị hồ sơ, báo cáo.

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn đọng.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử; việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội; Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Qua đó đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua đó, làm rõ các kết đạt được, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả hơn; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) trong việc thực hiện CCHC, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính; Báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm, vi phạm (nếu có) trong thực thi công vụ liên quan đến CCHC.

Tỉnh Đắk Nông đầu tư hiện đại hoá cơ sở hạ tầng viễn thông, điện tử giúp công tác CCHC, TTHC nhanh hơn.

Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra liên ngành cần đảm bảo yêu cầu: việc kiểm tra bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; Phải tuân thủ các quy định, có trọng tâm, trọng điểm; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm việc kiểm tra toàn diện. Những sai phạm, vi phạm (nếu có) phải được kết luận cụ thể và có kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Là tỉnh tuy còn nhiều khó khăn nhưng dưới định hướng và lãnh đạo đúng đắn của Đảng Uỷ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của các Sở ban ngành, địa phương, và đội ngũ CBCCVC, tỉnh Đắk Nông với 4 năm liên tiếp đạt kết quả CCHC năm sau cao hơn năm trước. Tỉnh hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, cũng như tạo cơ chế thông thoáng, linh hoạt hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thuận lợi trong thủ tục hành chính nhằm thu hút nhiều hơn nữa những nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư.

Đình Tiến