20/06/2024 lúc 21:22 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Quyết tâm thực thiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Tỉnh Đắk Nông quyết tâm thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC tỉnh năm 2024 với mục tiêu kiện toàn toàn diện về mọi lĩnh vực và nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thông thoáng và hấp dẫn cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước đến với Đắk Nông, từ đây giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống người dân tại địa phương.

Vừa qua ngày 27/12/2023, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã ký ban hành đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2024. Trong đó, ngoài công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Với mục tiêu kiện toàn và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế liên thông, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, với mục tiêu cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC) để tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2021 – 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 của Chính Phủ; Nghị Quyết số 20-NQ/TU ngày 14/11/2022 của Tỉnh uỷ Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng 2030. Để công tác CCHC trong thời gian tới đạt hiệu quả, kết quả cao và phát huy hết thế mạnh sẵn có cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh với trọng tâm là cải cách TTHC các cấp, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thông thoáng, hấp dẫn cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm tiếp tục nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAX INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công lập tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS).

Ngày 27/12/2023, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã ký ban hành đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Để thực hiện công tác CCHC tỉnh trong năm 2024 đạt kết quả cao nhất với 7 nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Đắk Nông cần phải có sự vào cuộc, theo dõi và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, đơn vị sự nghiệp và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh CCHC toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác CCHC và các chỉ số PAX INDEX, SIPAS, PCI, PAPI nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những người đứng đầu đối với công tác CCHC. Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2024, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như bố trí đủ nguồn lực và nhân lực và có giải pháp triển khai cụ thể nhằm đảm bảo tính hiệu quả của kế hoạch CCHC năm 2024.

Trong đó, sở, ban, ngành cần rà soát đơn giản hoá TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị địa phương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, khả thi, minh bạch; thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo; tăng cường công tác liên thông phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ số để cải tiến các quy trình, thủ tục của cơ quan hành chính nhà nước; bố trí kinh phí và đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 100% UBND cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Tỉnh Đắk Nông với 4 năm liên tiếp xếp hạng đánh giá công tác CCHC năm sau cao hơn năm trước.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, đơn vị sự nghiệp tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trọng tâm là sắp xếp tinh gọn hệ thống đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ CBCCVC theo vị trí làm việc, khung năng lực đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp lý, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức đào tạo, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho đội ngũ CBCCVC tại bộ phận một cửa các cấp, cũng như chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ giải quyết những khó khăn vướng mắc thể chế TTHC, đơn từ khiếu nại cũng như đo lường mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, có hành vi sách nhiễu, tiêu cực làm phát sinh thêm hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định của TTHC hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tỉnh Đắk Nông triển khai mô hình "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra cần đẩy mạnh xây dựng triễn khai Kế hoạch Chuyển đổi số trong nhiều hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2024, áp dụng khoa học công nghệ trong vấn đề giải quyết TTHC của tỉnh với các huyện, xã, các ban ngành cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân là trung tâm. Đảm bảo quản lý, vận hành, an toàn thông tin dữ liệu và triển khai hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành dựa trên nền tảng số…. Quyết tâm triển khai, thực hiện hoàn thành đúng và trước hạn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thông qua hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ.

Song song với đó, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, đơn vị sự nghiệp địa phương thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh về công tác CCHC, cần phải bám sát chủ đề trọng tâm của kế hoạch này để cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ xây dựng CCHC năm 2024 tại đơn vị bảo đảm phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc, theo dõi kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị Quyết 20-NQ/TU ngày 04/01/2022 của Tỉnh uỷ Đắk Nông về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC tỉnh năm 2024. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và thực thi nhiệm vụ, công vụ của tỉnh năm 2024, cũng như phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, báo Đắk Nông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh cùng các cơ quan có liên quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác CCHC.

Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Đắk Nông kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở kế hoạch CCHC năm 2024, chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh và theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực TTHC, kiểm soát và đơn giản hoá TTHC, công tác tiếp nhận và sử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện và triển khai hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. Cũng như định hướng báo chí, truyền hình trong tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương đóng quân trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, CBCCVC, người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh; Sở tài chính có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực CCHC công cũng như bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch CCHC của tỉnh theo đúng kế hoạch; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cạnh tranh PCI và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chấn chỉnh công tác TTHC lĩnh lực đất đai và tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ trễ hạn, hồ sơ sai sót trả lại nhiều lần nhằm tại thuận lợi và đảm bảo sự hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện các TTHC về đất đai, tài nguyên, môi trường.

Đình Tiến