20/06/2024 lúc 21:57 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Cải cách hành chính là cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao đời sống người dân

Qua thời gian triển khai công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk nông, Đoàn kiểm tra liên ngành CCHC tỉnh Đắk Nông đánh giá công tác CCHC năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị, địa phương đã chú trọng, quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn tồn những hạn chế mà các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng khắc phục, cải thiện trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 346); Đoàn kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-ĐKT ngày 29/3/2023 về kiểm tra liên ngành công tác CCHC năm 2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 05 đơn vị cấp Sở , 04 đơn vị cấp huyện, 04 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) và 09 đơn vị hành chính cấp xã. Trên cơ sở kết quả kiểm tra Đoàn kiểm tra số 346 báo cáo những thành tích đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2023, nhìn chung công tác CCHC trong năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị, địa phương đã chú trọng, quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trên cơ sở các văn bản CCHC của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả được kiện toàn, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được chú trọng, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng, trước hạn được nâng lên; công tác rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ được thực hiện theo quy định; việc xây dựng, điều chỉnh vị trí việc làm được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, triển khai các giải pháp khắc phục những kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước đầy đủ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo hiệu quả hơn trước. Sau khi UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện; các đơn vị, địa phương đã tổ đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế về kết quả thực hiện chỉ số CCHC năm 2022 và công tác triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023; đồng thời đưa ra các giải pháp để cải thiện Chỉ số CCHC các năm tiếp theo; UBND cấp huyện tổ chức đánh giá Chỉ số CCHC cấp xã và công bố theo quy định. Việc đo lường khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được thực hiện thường xuyên.

Đoàn kiểm tra liên ngành CCHC tỉnh Đắk Nông làm việc tại huyện Đắk R'lấp.

Sau khi Đoàn kiểm tra số 346 ban hành các Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023, 100% đơn vị, địa phương được kiểm tra đã chủ động, nghiêm túc triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC, cụ thể như: Tổ chức họp quán triệt, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC mà Đoàn kiểm tra số 346 đã nêu tại các Báo cáo. Đồng thời đơn vị, địa phương tích cực thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thi hành công vụ của đội ngũ CBCCVC; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị rà soát, cập nhật các chính sách, văn bản mới của Trung ương để triển khai thực hiện kịp thời; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp rà soát Danh mục TTHC để tham mưu cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc cắt giảm cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị (Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết 02 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết 04 TTHC; UBND cấp huyện Đắk R’lấp tham mưu UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết 05 TTHC…).

Bên cạnh đó, đơn vị, địa phương đã cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC, kết quả giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử. Chỉ đạo, quán triệt CBCCVC tại các phòng ban chyên môn và tại Bộ phận Một cửa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình; triển khai các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng trễ hạn; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết TTHC; tổ chức rà soát, sắp xếp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nhằm tinh gọn hiệu quả theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm của công chức trong quá trình giải quyết TTHC; tiến hành rà soát, hoàn thiện Trang Thông tin điện tử, bổ sung cập nhật, đầy đủ thông tin, chuyên mục và duy trì cập nhật tin tức cho các chuyên mục để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh và quán triệt để 100% CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định.

CBCCVC tại các phòng ban chyên môn và tại Bộ phận Một cửa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công.

Đồng thời đơn vị, địa phương chỉ đạo rà soát, xây dựng dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền quyết định và mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số; Chỉ đạo các phòng ban, UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền phổ biến về Chỉ số PAPI; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chỉ số PAPI nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ trong giải quyết các TTHC cho người dân, tổ chức; các đơn vị có liên quan tổ chức phê bình, nhắc nhở, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trong triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC, giải quyết TTHC (Sở Y tế, UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Cư Jút, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VP ĐKĐĐ 2 huyện Đắk Mil và huyện Đắk R’lấp)

Bên cạnh những kết quả đáng mừng trong công tác CCHC của địa phương, tại các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tỉnh Đắk Nông vẫn còn tồn tại những sai phạm, thiếu sót cần được sớm khắc phục trong thời gian tới như: Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các nội dung của kế hoạch chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền chưa đa dạng, nội dung chưa phản ánh đầy đủ, đa chiều, chưa thực sự đến với người dân và doanh nghiệp; việc kiểm tra CCHC, công vụ chưa thường xuyên; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế còn chậm; các đơn vị, địa phương chưa mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp cách làm hay trong CCHC để áp dụng, nhân rộng phục vụ cho công việc. Việc bố trí kinh phí cho công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đầy đủ, phong phú, chưa bám sát theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Sáng kiến hay, thiết thực về công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC được triển khai trên toàn tỉnh Đắk Nông.

Các đơn vị, địa phương chưa thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC; việc giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC liên thông giữa các ngành, địa phương; việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đầu vào một số TTHC vẫn còn sai sót, chưa đảm bảo nguyên tắc đầy đủ - rõ ràng - chính xác - một lần; việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến thực hiện chưa đồng bộ với quy trình xử lý trên hồ sơ giấy; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn cao, nhất lĩnh vực đất đai; người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ vẫn còn khá phổ biến; đa số các hồ sơ trễ hạn không có văn bản xin lỗi; hồ sơ trả lại nhưng lý do không rõ ràng, không thuyết phục…; tỷ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần được tiếp nhận và giải quyết vẫn còn rất thấp, một số TTHC dịch vụ công trực tuyến đến nay chưa phát sinh hồ sơ điện tử; việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị chưa thực hiện bố trí đúng số lượng lãnh đạo cấp phòng theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức tại các đơn vị chưa đảm bảo nội dung, thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong còn bộc lộ khó khăn, vướng mắc liên quan đến sáp nhập phòng, dẫn đến nhiều nhiệm vụ tập trung vào một phòng nên khó hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn còn tình trạng CBCCVC vi phạm, sai phạm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm túc, dẫn đến phải kỷ luật.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương chưa hoàn toàn phát huy hết hiệu quả, hầu hết các đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai và đánh giá các giải pháp an toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ; Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương chưa thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin; Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của cấp huyện có nhiều lỗi kỹ thuật, nhưng chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát, báo cáo, đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý. Các địa phương chưa nắm bắt, chưa quan tâm đầy đủ về nội dung Chỉ số PAPI và công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI nhằm mục đích ngày càng phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương giúp công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả cao. 

Để công tác CCHC trong thời gian tới đạt hiệu quả, kết quả cao cũng như phát huy thế mạnh sẵn có và hạn chế những tồn tại cần sửa đổi, Đoàn kiểm tra số 346 kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông có những quan tâm và chỉ đạo một số nội dung sau: Đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan hoàn thành 100% Kế hoạch CCHC năm 2023. Cần tăng cường tuyền truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thi hành công vụ của đội ngũ CCVC, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở cần bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch ban hành hằng năm của UBND tỉnh; bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả; Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC; kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, cập nhật hoặc cắt giảm các TTHC liên quan đến ngành, lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

Các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần hướng dẫn cho người dân, tổ chức nộp hồ sơ TTHC rõ ràng, chính xác, thuận tiện; 100% hồ sơ TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống phải liên thông, đồng bộ để người dân, cấp thẩm quyền theo dõi, đánh giá; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của các phòng, ban, đơn vị theo từng năm, từng giai đoạn để xem xét, bố trí phân bổ biên chế và số lượng lãnh đạo cấp phòng theo quy định; Tăng cường kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, sai phạm. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giảm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; ưu tiên bố trí kinh phí cho việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, thay thế các thiết bị đã lạc hậu, xuống cấp, hư hỏng, cài đặt các ứng dụng mới để phục vụ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; Xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại địa phương.

Tỉnh Đắk Nông luôn xác định CCHC, đơn giản hóa TTHC là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó, công tác CCHC nhằm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm đi đôi với tăng cường áp dụng những công nghệ thông tin tiên tiến để cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, minh bạch TTHC để tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước giúp phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

Đình Tiến