19/06/2024 lúc 11:49 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1210/UBND-TH về thực hiện Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh , Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tập trung thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trên cơ sở định hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, ngày 16/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1210/UBND-TH về thực hiện Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh , Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tập trung thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Với mục tiêu là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), nhất là TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm phục vụ.

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Báo cáo số 37/BC-HĐTĐ ngày 21/02/2023 của Hội đồng thẩm định, đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, các đơn vị khẩn trương phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai thực hiện và kết quả theo từng lĩnh vực; xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, ban hành Kế hoạch khắc phục, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2023.

Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác CCHC trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Chương trình, Kế hoạch, Kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC; thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC tại các địa phương. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC trong nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, kiến nghị bãi bỏ các TTHC quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể tại các văn bản luật chuyên ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng khung năng lực vị trí việc làm đã phê duyệt. Rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử; thường xuyên rà soát, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm đầy đủ, chính xác theo các lĩnh vực quản lý nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Phấn đấu giảm bớt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại huyện Cư Jút.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm tổ chức thi hành hiệu lực, hiệu quả. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công tại các lĩnh vực có điều kiện

Đẩy mạnh cải cách hành chính ở các đơn vị hành chính công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Công an tỉnh cùng với các đơn vị có liên quan tuyên truyền khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống đã kết nối với sơ sở dữ liệu về dân cư; tiếp tục rà soát thu thập, cập nhật, chỉnh sửa nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Ngoài ra phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh.

Năm 2022 tỉnh Đắk Nông khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh.

Sở Nội vụ căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ về ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, hoàn thành trong tháng 3/2023; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh; trong đó, bao gồm quy định về đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 6/2023; Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trên bảo đảm theo đúng quy định.

Đình Tiến