11/12/2023 lúc 09:20 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 54

Ngày 28/11, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 54, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/5/2012 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển sản xuất và đời sống đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Quang cảnh diễn ra Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) và Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/4/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 06/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giai đoạn 2016 – 2020”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) và Chương trình số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”; …

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh yêu cầu cần đánh giá, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, đặc biệt là chỉ rõ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những mặt hạn chế. Để từ đó có những phương hướng, giải pháp khắc phục việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, nhất là trong các chỉ tiêu thành phần chưa đạt như: công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư; liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng ở các nông, lâm trường…

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung của Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk; …

Mai Trinh